Tipuri de reacții chimice (1)

1 Reacția de schimb - noțiuni introductive
2 Reacția de schimb - reacții de identificare
3 Reacția de schimb - obținerea de precipitate
4 Reacția de schimb - probă de lucru
5 Reacția de combinare - noțiuni introductive
6 Reacția de combinare - reacții exoterme
7 Reacția de combinare - probă de fixare